Bộ Chỉ Số Đánh Giá, Xếp Hạng Mức Độ Chuyển Đổi Số Của Cơ Quan Nhà Nước

chuyển đổi số cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (CĐS) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”.

TẢI ĐẦY ĐỦ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ

Nội dung bộ tiêu chí

Bộ chỉ số đánh giá CĐS của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia (tên tiếng Anh là Digital Transformation Index (DTI)) có chức năng theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng các kết quả thực hiện CĐS hàng năm của các đơn vị bộ, tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện gồm:

 • Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
 • Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
 • Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số – xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Chính phủ số; chính phủ điện tử; chính quyền số là gì => Xem tại đây!

Cụ thể, DTI bao gồm các chỉ số thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của các bộ, tỉnh, thành phố, quốc gia. Đặc biệt hình thành chỉ số để so sánh giữa các năm và cung cấp thông tin cho tổ chức quốc tế đánh giá, xếp hạng Việt Nam trong các chỉ số toàn cầu về: CPĐT (EGDI); CNTT (IDI); An toàn thông tin mạng (ATTTM); năng lực cạnh tranh (GCI); đổi mới sáng tạo (GII).

Đồng thời, DTI còn xác định được những thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình thực hiện CĐS để nhân rộng trên cả nước; cho phép nhập dữ liệu báo cáo trực tuyến, tra cứu kết quả đánh giá của bộ, tỉnh, quốc gia…

Phạm vi áp dụng

DTI áp dụng cho 03 cấp: Tỉnh, bộ, quốc gia.

 • Cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), bao gồm:
  • Thông tin chung (các thông tin tổng quan của tỉnh không dùng để đánh giá);
  • 09 chỉ số chính gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, đô thị thông minh; hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số;
  • 98 chỉ số thành phần;

 • Cấp bộ sẽ đánh giá chung mức độ CĐS của bộ, phù hợp với đặc điểm mỗi bộ phụ trách các lĩnh vực khác nhau bao gồm:
  • Thông tin chung (các thông tin tổng quan về bộ không dùng để đánh giá);
  • 06 chỉ số;
  • 70 chỉ số thành phần;

 • Cấp quốc gia:
  • Gồm 24 chỉ số (được trình bày chi tiết ở mục dưới), thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
  • Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử… đồng thời, tham chiếu đến các chỉ số được sử dụng, đánh giá của quốc tế.

Phương pháp đánh giá

Quyết định yêu cầu khi triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của bộ, tỉnh; có tính mở; đồng bộ, thống nhất trên hệ thống phần mềm thu thập, tính toán của DTI.

Bộ TT&TT sẽ thực hiện việc đánh giá độc lập các chỉ số thành phần có số liệu do bộ TT&TT hoặc bộ, ngành khác theo dõi, giám sát qua hệ thống thông tin. Thang điểm khi đánh giá đối với: Cấp tỉnh, bộ, quốc gia là 1000 điểm.

Thang điểm DTI cấp tỉnh như sau: 500 điểm cho nhóm chỉ số nền tảng chung, cụ thể, Nhận thức số: 100 điểm, Thể chế số: 100 điểm, Hạ tầng số: 100 điểm, Nhân lực số: 100 điểm, An toàn thông tin mạng: 100 điểm, riêng Đô thị thông minh không tính điểm mà dùng để tham khảo; và 500 điểm cho nhóm chỉ số về hoạt động, cụ thể Hoạt động chính quyền số: 200 điểm, Hoạt động kinh tế số: 150 điểm, Hoạt động xã hội số: 150 điểm. Thang điểm cho Trụ cột chính quyền số: 700 điểm, Trụ cột kinh tế số: 650 điểm và Trụ cột xã hội số: 650 điểm.

Thang điểm DTI cấp bộ như sau: 500 điểm cho nhóm chỉ số nền tảng chung, cụ thể, Nhận thức số: 100 điểm, Thể chế số: 100 điểm, Hạ tầng số: 100 điểm, Nhân lực số: 100 điểm, An toàn thông tin mạng: 100 điểm; và 500 điểm cho chỉ số Hoạt động chuyển đổi số.

Thang điểm DTI cấp quốc gia như sau:

STT Chỉ số Điểm tối đa
1 Tỷ lệ người sử dụng Internet 40
2 Số thuê bao điện thoại di động trên 100 dân 40
3 Số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân 40
4 Số thuê bao băng rộng di động đang hoạt động trên 100 dân 40
5 Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh 40
6 Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang 40
7 Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết 40
8 Tỷ lệ đăng ký nhập học ở 3 cấp 40
9 Số năm đi học dự kiến 40
10 Số năm đi học trung bình 40
11 Tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin, công nghệ số trong lực lượng lao động 40
12 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hoặc toàn trình trực tuyến 40
13 Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến 40
14 Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 60
15 Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP 60
16 Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ 40
17 Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử 40
18 Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử 40
19 Tỷ lệ lao động kinh tế số trong tổng số lao động (KTS chung) 40
20 Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán trực tuyến tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác 40
21 Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân 40
22 Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông 40
23 Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản 40
24 Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến 40

 

Số liệu báo cáo, đánh giá của bộ, tỉnh theo từng chỉ số thành phần sẽ do bộ, tỉnh nhập vào phần mềm, được tự động tính điểm số. Các điểm số tự động được thay đổi theo kỳ cập nhật và bộ, tỉnh có thể theo dõi các số liệu, chỉ số trên phần mềm hệ thống của DTI.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện đánh giá độc lập các chỉ số thành phần có số liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc bộ, ngành khác theo dõi, giám sát qua các hệ thống thông tin.

Điểm tự đánh giá của bộ, tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết.

Kết quả đánh giá, xếp hạng CĐS được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT tại địa chỉ https://mic.gov.vn/ và Cổng thông tin đánh giá xếp hạng CĐS tại địa chỉ https://dti.gov.vn/

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc của bộ cần phối hợp với Cục Tin học hóa trong việc xây dựng, cập nhật các chỉ số thành phần, chỉ số chính của DTI và thẩm định, xác minh các thông tin, số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.