Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2030 và Quyết định 749 TT-CP

Trong kỷ nguyên công nghệ số, không chỉ doanh nghiệp cần bắt kịp những tiến bộ của thời đại mà các cơ quan nhà nước cũng cần chuyển đổi số để phát triển cả chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và hình thành xã hội số cùng khả năng toàn cầu hóa. Vì thế, các chiến lược chuyển đổi số quốc gia đã được tiến hành và hiện vẫn đang được thực hiện.

Vậy Chương trình chuyển đổi số quốc gia là gì? Hãy cùng CoDX tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang Tin chuyển đổi số của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

1. Nội dung quyết định 749 về chương trình chuyển đổi số quốc gia 

Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2025, định hướng 2030 là một chương trình quan trọng của Chính phủ Việt Nam, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế số và tăng cường sự hiện đại hóa của đất nước trong thời đại số hóa.

Vào tháng 04/2022, cụ thể hơn là vào ngày 22/04/2022, Thủ tướng Chính phủ đã đi đến quyết định ký Quyết định số 505/QĐ-TTg, qua đó lấy ngày 10/10 hàng năm làm ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Với quyết định 749 chuyển đổi số này, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia số, có sự ổn định và thịnh vượng hơn, luôn đi đầu trong các công tác thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Chương trình chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số hiện đại tại Việt Nam có đủ khả năng đi ra quốc tế và vươn ra toàn cầu.

1.1. Mục tiêu quyết định 749 chuyển đổi số của thủ tướng chính phủ đến năm 2025

Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu quả hoạt động, đến năm 2025, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp thông qua nhiều phương thức truy cập, trong đó có thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc cấp bộ, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý qua mạng (trừ hồ sơ công việc bí mật nhà nước). Kết nối, tích hợp, chia sẻ 100% hệ thống báo cáo kinh tế – xã hội, các chỉ tiêu báo cáo thường xuyên, báo cáo thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chia sẻ dữ liệu số trên các hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký công thương, tài chính, bảo hiểm và các cơ sở dữ liệu cơ bản khác của Chính phủ điện tử được nối mạng, chia sẻ 100% trên toàn quốc; từng bước mở rộng dữ liệu của các cơ quan quốc gia, cung cấp dịch vụ công kịp thời, công khai phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan chủ quản được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan chủ quản. Việt Nam phấn đấu đứng trong nhóm 70 quốc gia dẫn đầu về chính phủ điện tử (EGDI).

Về phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm 20% GDP; kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực chiếm không dưới 10%; năng suất lao động hàng năm. sẽ tăng ít nhất 7%; Việt Nam lọt nhóm 50 quốc gia dẫn đầu Công nghệ thông tin (IDI), nhóm 50 quốc gia dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh (GCI), nhóm 35 quốc gia dẫn đầu đổi mới sáng tạo (GII).

Về phát triển xã hội số và thu hẹp khoảng cách số, mục tiêu đến năm 2025, hơn 80% hộ gia đình và 100% cộng đồng có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh. ; dân số có tài khoản thanh toán điện tử Tỷ lệ trên 50%; phấn đấu đưa Việt Nam nằm trong Top 40 quốc gia dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

quyết định 749 về chương trình chuyển đổi số quốc gia
Nội dung quyết định 749 về chương trình chuyển đổi số quốc gia của chính phủ

1.2. Định hướng chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030

Theo Chương trình dựa trên quyết định 749 của thủ tướng chính phủ, đến năm 2030, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được cung cấp 100% trên nhiều phương thức truy cập, bao gồm cả di động. 100% hồ sơ doanh nghiệp cấp bộ, cấp nhà nước. 90% văn bản công tác cấp quận, 70% văn bản công tác cấp thành phố được xử lý qua mạng Internet (không bao gồm tài liệu thuộc bí mật nhà nước). Xây dựng nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu từ chính phủ và hạ tầng kết nối Internet vạn vật (IoT), kết nối và chia sẻ rộng hơn giữa các chính phủ, giảm 30% thủ tục hành chính gia tăng. Tăng 30% dữ liệu mở cho các tổ chức và doanh nghiệp, các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp. 70% hoạt động thanh tra của chính quyền các bang được thực hiện thông qua môi trường kỹ thuật số và hệ thống thông tin của chính phủ.

Hơn nữa, Việt Nam đặt mục tiêu được đưa vào Nhóm 50 quốc gia hàng đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). Từ góc độ phát triển xã hội số và thu hẹp khoảng cách số, mục tiêu đặt ra là Việt Nam sẽ phổ cập dịch vụ internet băng rộng cáp quang vào năm 2030. Phổ cập dịch vụ di động 5G. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 80%. Việt Nam nằm trong nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về an ninh mạng và bảo mật (GCI).

Hơn nữa, quyết định 749 của thủ tướng chính phủ nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng cho chuyển đổi số, chuyển đổi nhận thức. Xây dựng thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo niềm tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong môi trường kỹ thuật số.

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển chính phủ số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia là phát triển hạ tầng chính phủ số cho các cơ quan chính phủ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của mạng truyền số liệu chuyên dụng, mạng Internet và trung tâm dữ liệu chính phủ. Đảm bảo an ninh mạng, an ninh mạng Việt Nam đảm bảo một cách an toàn.

Đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển Chính phủ điện tử; xây dựng cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn), tích hợp với cấu phần dữ liệu mở của hệ tri thức Việt Nam số hóa, cung cấp dữ liệu mở, đưa ra hiện trạng và lộ trình xây dựng dữ liệu trong các cơ quan chính phủ, mức độ chia sẻ dữ liệu và đã sử dụng, và thông tin cần thiết để đăng nhập; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán nhà nước gắn với hệ thống thông tin kế toán của các bộ, cơ quan, địa phương; ứng dụng các công nghệ mới nhất về truyền thông xã hội (Social), cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động (Mobile), phân tích dữ liệu (Big Data Analytics), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) nhằm thúc đẩy giải pháp chuyển đổi số toàn diện trên mọi phương diện quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước và mang đến trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất với người dùng; xây dựng, hoàn thiện hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin điện tử dùng chung các bộ, ban, ngành, địa phương để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đưa tất cả các tiện ích trực tuyến lên cấp độ 3, 4;

Đồng thời, chuẩn hóa, tin học hóa quy trình nghiệp vụ giải quyết vụ việc trên môi trường mạng, biểu mẫu, phương thức báo cáo; tăng cường việc gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử có tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử cơ quan nhà nước theo quy định; thử nghiệm triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng thành phố thông minh, thử nghiệm trung tâm giám sát, điều hành thành phố thông minh; lựa chọn các thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiêu biểu để thực hiện thí điểm, gắn phát triển dịch vụ thành phố thông minh với hệ thống chính quyền điện tử, phát triển bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Xác định các mô hình triển khai thành công để quảng bá và nhân rộng; xây dựng các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, phát triển quản trị số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan nhà nước…

2. Các thuật ngữ trong chương trình chuyển đổi số quốc gia cần biết

Cũng như nhiều ngành nghề lĩnh vực khác, chuyển đổi số có những thuật ngữ chuyên môn mà không phải ai cũng biết và nắm rõ. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các thuật ngữ chuyển đổi số cần biết thông qua nội dung dưới đây

2.1. Thuật ngữ: Chính phủ số

Chính phủ số (digital government) là một khái niệm chỉ sự sử dụng các công nghệ số và thông tin kỹ thuật số để cung cấp các dịch vụ công và quản lý chính quyền. Chính phủ số còn được gọi là chính phủ điện tử (e-government) hoặc chính phủ thông minh (smart government).

Mục tiêu của chính phủ số là cải thiện sự minh bạch và tính hiệu quả của các dịch vụ công, đẩy mạnh sự tham gia của người dân vào quyết định chính trị, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế. Chính phủ số có thể cung cấp các dịch vụ trực tuyến như đăng ký xe hơi, nộp thuế, đăng ký kinh doanh, quản lý hồ sơ y tế, quản lý văn bản, tài liệu và dữ liệu của chính phủ, cũng như cung cấp các thông tin và dịch vụ tương tác khác cho người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ số cũng có thể giúp đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, tăng cường quản lý và giám sát của chính quyền, tăng cường sự minh bạch và phản ánh xã hội. Ngoài ra, chính phủ số còn tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin.

2.2. Thuật ngữ chuyển đổi số: Chính quyền số

Chính quyền số (digital governance) là một khái niệm chỉ sự sử dụng các công nghệ số và thông tin kỹ thuật số để quản lý và điều hành chính quyền. Chính quyền số là một khái niệm rộng hơn so với chính phủ số (digital government), bao gồm cả các hoạt động quản lý và điều hành nội bộ của chính quyền, không chỉ các dịch vụ công trực tuyến như chính phủ số.

Mục tiêu của chính quyền số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia là nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của quản lý và điều hành của chính quyền, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Chính quyền số có thể giúp cho quy trình quản lý và điều hành của chính quyền trở nên nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng các công nghệ thông tin, mạng máy tính và dữ liệu kỹ thuật số. Chính quyền số có thể giúp tăng cường sự tương tác và thông tin giữa các cơ quan chính quyền và công dân, đồng thời cũng giúp tăng cường khả năng quản lý và giám sát của chính quyền.

Các hoạt động của chính quyền số có thể bao gồm quản lý và theo dõi kế hoạch và chính sách, quản lý văn bản và dữ liệu, quản lý tài nguyên con người, quản lý tài chính và ngân sách, quản lý đất đai và tài sản công. Ngoài ra, chính quyền số cũng có thể cung cấp các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký kinh doanh, nộp thuế, đăng ký xe hơi, quản lý hồ sơ y tế, v.v.

Các thuật ngữ chuyển đổi số cần biết
Các thuật ngữ chuyển đổi số cần biết

2.3. Thuật ngữ trong chương trình chuyển đổi số quốc gia: Số hóa doanh nghiệp

Số hoá doanh nghiệp (digitalization of business) là quá trình sử dụng công nghệ số để cải thiện hiệu quả và năng suất hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường sự cạnh tranh và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Mục tiêu của số hoá doanh nghiệp là tăng cường tính linh hoạt, minh bạch và tính khả dụng của các quy trình kinh doanh, tăng cường sự tương tác và trải nghiệm của khách hàng với doanh nghiệp, và cải thiện sự quản lý và giám sát của doanh nghiệp. Số hoá doanh nghiệp có thể bao gồm nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như cải thiện quản lý sản xuất, quản lý kho, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cải thiện kênh tiếp thị và bán hàng, quản lý tài chính, tài sản và nguồn nhân lực, và cải thiện quá trình quản lý khách hàng.

Số hoá doanh nghiệp có thể đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm tăng cường năng suất, tăng cường tính hiệu quả và tính linh hoạt, giảm chi phí, tăng cường sự cạnh tranh, cải thiện trải nghiệm khách hàng và đồng thời giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng đáp ứng với các thách thức và cơ hội trong thời đại kinh tế số.

2.4 Chuyển đổi số doanh nghiệp

Mô hình chuyển đổi số doanh nghiệp là quá trình áp dụng các công nghệ số và số hóa các quy trình kinh doanh để cải thiện hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh, đổi mới sản phẩm/dịch vụ và tạo ra giá trị mới cho khách hàng.

Các công nghệ số như cloud computing, big data, IoT, AI, blockchain, machine learning, và digital customer experience, được sử dụng để tối ưu hóa quy trình kinh doanh và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Chuyển đổi số doanh nghiệp trong chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng đòi hỏi các thay đổi về cách thức làm việc, văn hóa tổ chức, quản lý và đào tạo nhân lực, nhằm đảm bảo sự hiểu biết và sẵn sàng thích ứng với các thay đổi của công nghệ.

Tổng thể, chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp tận dụng tiềm năng của công nghệ số để cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

3. Doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh chuyển đổi số 2023?

Trong năm 2023, không chỉ nhà lãnh đạo tổ chức mà những nhân viên cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Cụ thể hơn, họ cần phải:

chương trình chuyển đổi số quốc gia cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần làm gì trong bối cảnh chuyển đổi số 2023

3.1. Hiểu biết về các kiến thức liên quan đến chuyển đổi số quốc gia 

Để tận dụng được các cơ hội và thách thức trong bối cảnh chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2023, doanh nghiệp cần phải có kiến thức và hiểu biết về các công nghệ số và xu hướng chuyển đổi số. Đầu tiên, họ cần hiểu rõ về trí tuệ nhân tạo, học máy, IoT, blockchain, big data, 5G và cách sử dụng chúng để tối ưu hóa quy trình sản xuất và dịch vụ. Họ cần cập nhật thông tin về những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực của mình để có thể áp dụng chúng vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp cần có khả năng đánh giá các công nghệ mới và xác định được tầm quan trọng của chúng đối với hoạt động của mình. Họ cần phân tích và đánh giá tác động của chuyển đổi số đối với chiến lược và mô hình kinh doanh hiện tại của mình. Đồng thời, doanh nghiệp cần đánh giá sức cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường số và tìm ra cách để đối phó với họ.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần hiểu rõ về vấn đề bảo mật thông tin và dữ liệu. Họ cần có kiến thức về các giải pháp bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn cho thông tin của khách hàng, đối tác và chính mình. Điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch phát triển và cập nhật các chính sách bảo mật thông tin thường xuyên để đảm bảo rằng họ luôn đi đầu trong việc bảo vệ thông tin và dữ liệu của mình.

3.2. Chọn đơn vị tư vấn chương trình chuyển đổi số quốc gia phù hợp, hiệu quả

Chuyển đổi số là một quá trình cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số hiện nay. Việc đưa các dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp lên môi trường kỹ thuật số không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh mà còn tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi số không phải là dễ dàng, đòi hỏi nhiều nỗ lực và chi phí. Do đó, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lộ trình chuyển đổi số phù hợp và hiệu quả là rất quan trọng.

Để lựa chọn được đơn vị tư vấn lộ trình chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả, doanh nghiệp cần quan tâm đến một số yếu tố quan trọng. Đầu tiên, doanh nghiệp cần kiểm tra chuyên môn và kinh nghiệm của đơn vị tư vấn. Điều này đảm bảo đơn vị tư vấn có đủ kinh nghiệm và kiến thức để giúp đỡ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số. Tiếp theo, doanh nghiệp cần tìm hiểu về phạm vi dịch vụ của đơn vị tư vấn, đảm bảo rằng đơn vị này có đủ khả năng để giúp đỡ doanh nghiệp trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm. Ngoài ra, việc tính hiệu quả và chi phí của dịch vụ cũng là yếu tố rất quan trọng mà doanh nghiệp cần xem xét cẩn thận.

Một trong những đơn vị tư vấn lộ trình chuyển đổi số uy tín được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tin dùng chính là CoDX. CoDX mang đến cho các doanh nghiệp không những lộ trình rõ ràng, cụ thể các bước để tiến hành chuyển đổi số sau khi đã nghiên cứu và phân tích về doanh nghiệp đó, mà còn cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp để chuyển đổi số với mức chi phí hợp lý, đó là chính là phần mềm chuyển đổi số toàn diện CoDX.

Với CoDX và phần mềm chuyển đổi số CoDX cho doanh nghiệp, nhà lãnh đạo sẽ có trong tay nhiều công cụ giúp doanh nghiệp của mình không chỉ số hoá nhiều hoạt động trong công ty mà còn nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu quả kinh doanh cũng như làm hài lòng các nhân sự đang làm việc tại doanh nghiệp.

Các phần mềm quản trị doanh nghiệp tốt nhất 2023

Trên đây, CoDX đã tổng hợp những gì bạn cần biết về chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2025 định hướng 2030. Theo dõi CoDX để xem thêm nhiều hơn về chuyển đổi số doanh nghiệp.