Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải: Mục tiêu nhiệm vụ & Giải pháp

Chuyển đổi số đã và đang đem lại những lợi ích đáng kể cho ngành giao thông vận tải. Bên cạnh đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra, ngành này đã hiện thực hoá được các chương trình hiện đại hoá. Tìm hiểu bức tranh tổng quan về chuyển đổi số ngành giao thông vận tải (GTVT) cùng CoDX qua bài viết dưới đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang tin chuyển đổi số của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số ngành giao thông vận tải đến năm 2025 – định hướng đến 2030. Trong đó 3 trụ cột chính cần chuyển đổi là Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số

Trong đó, Bộ GTVT sẽ tập trung chủ yếu vào chính phủ số và kinh tế số. Triển khai theo hướng chiến lược ngành, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý doanh nghiệp hoạt động vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện. Hướng tới số hóa từ trung ương đến địa phương, từ bảo trì đến bảo dưỡng, đăng kiểm, đào tạo sát hạch, thu phí không dừng.

Theo ông Lê Thanh Tùng, chuyển đổi số là chuyển đổi và thay đổi các phương thức điều hành từ đó hiện đại hoá công trình bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm hạn chế tối đa các thủ tục, chi phí. 

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã đặt ra 4 nhóm giải pháp lớn cho quá trình chuyển đổi số ngành giao thông vận tải, cụ thể: Xây dựng nền tảng phát triển thu phí, kiểm soát nhận dạng các phương tiện, giao thông thông minh, giám sát hành trình. (Nguồn: sogtvt.thainguyen.gov.vn).

chuyển đổi số ngành giao thông vận tải
Triển khai làn thu phí tự động

Trên cơ sở chỉ đạo chung về chuyển đổi số ngành giao thông vận tải của chính phủ. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đồng đã đưa ra yêu cầu các đơn vị/cơ quan phải tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động về nguồn vốn đầu tư, bám sát các chỉ đạo từ chính phủ để điều chỉnh tiến độ theo yêu cầu.

Thông qua các kế hoạch chung của bộ đề ra, yêu cầu các Cục chuyên ngành triển khai chi tiết, phân công nguồn lực để thực hiện theo đúng thời gian. Các đơn vị tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt, chủ động rà soát lại thông tin và phạm vi đã đề ra. Nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành, quản lý gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện chuyển đổi số ngành giao thông vận tải các đơn vị cần theo dõi đánh giá hiện trạng hạ tầng, cơ sở dữ liệu đang có. Từ đó xây dựng mô hình tổng thể triển khai lộ trình phù hợp với kế hoạch. Đồng thời trong quá trình thực hiện cần rà soát điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng quy chế vận hành, quản lý dự án (ứng dụng, cơ sở dữ liệu,…). Nhằm đảm bảo triển khai phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả lâu dài.

Đồng thời, để phục vụ quá trình xây dựng giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Chính phủ khuyến khích ngành chủ động phối hợp với trung tâm Công nghệ thông tin. Nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ GTVT.

2. Mục tiêu nhiệm vụ của chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

Mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số ngành GTVT cần đạt được trong giai đoạn đến năm 2025 là hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành GTVT. Trong đó cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng. Nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý, điều hành giao thông vận tải tới được người ra quyết định đầy đủ, kịp thời và chính xác.

  • 100% chế độ báo cáo trong ngành được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.
  • Tất cả các dịch vụ liên quan tới nhiều người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến mức 3, 4 và được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia.
  • Đáp ứng tối thiểu 50% số lượng bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ GTVT được nộp trực tuyến mức độ 3, 4.
  • 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng.
  • Ít nhất 50% cuộc họp được thực hiện trực tuyến, rút ngắn 30 – 50% thời gian họp.
  • Giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.
Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải
Mục tiêu nhiệm vụ của chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

3. Giải pháp chuyển đổi số ngành giao thông vận tải

Bộ GTVT đã xác định nhiều giải pháp cần thực hiện cho chuyển đổi số, trong đó tập trung vào hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế chính sách và xây dựng chính phủ số. 

3.1 Hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế chính sách

Chủ yếu rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách. Nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số. Thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng cái mới trong ngành GTVT.

Các văn bản, Quyết định đã ban hành như:

  • Ngày 07/8/2023, Bộ GTVT đã có Quyết định số 965/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến 2030”.
  • Quyết định 2645/QĐ-BGTVT về phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ giao thông vận tải đến năm 2020.

3.2 Xây dựng chính phủ số

Chuyển đổi số ngành giao thông vận tải tập trung nghiên cứu đổi mới, ban hành các quy trình nghiệp vụ được số hóa và vận hành dựa trên dữ liệu. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành. Bên cạnh phát triển chính phủ số, các giải pháp tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động trên môi trường số của các cơ quan, đơn vị Bộ GTVT, đổi mới phương thức quản lý, ra quyết định được dẫn hướng bởi dữ liệu số.

4. Lạc Việt đồng hành cùng doanh nghiệp GTVT trong chuyển đổi số

Có thể thấy chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước. Trong đó chuyển đổi số ngành giao thông vận tải cũng đã tạo ra đột phá mang lại lợi ích cho toàn ngành nói chung và nhân dân nói riêng. CoDX hy vọng bài viết trên đây sẽ mang lại cho mọi người cái nhìn tổng quát nhất về chuyển đổi số ngành GTVT trong hiện nay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: