5 Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên chuyên nghiệp mới nhất 2023

Để ghi nhận và khích lệ thành tích làm việc các nhân viên hay phòng ban, lãnh đạo doanh nghiệp cần ban hành quyết định hay thông báo thưởng. Tùy từng lý do mà mẫu thông báo thưởng lại có nội dung khác nhau. Cùng CoDX tham khảo ngay 5 mẫu thông báo thưởng cho nhân viên xuất sắc, đạt doanh số và vào các dịp lễ Tết chuyên nghiệp nhất qua bài viết dưới đây! 

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Trang tin quản trị CoDX của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

Banner ewallet top

Cùng chủ đề:

1. Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên 

Sau là 5 mẫu thông báo thưởng cho nhân viên được viết theo từng mục đích và đối tượng khác nhau:

 • Mẫu thông báo thưởng doanh số cho nhân viên
 • Mẫu thông báo thưởng lễ, Tết cho nhân viên 
 • Mẫu thông báo khen thưởng nhân viên xuất sắc
 • Mẫu thông báo khen thưởng cho cá nhân 
 • Mẫu thông báo khen thưởng cho tập thể

1.1 Mẫu thông báo thưởng doanh số cho nhân viên

Mẫu thông báo thưởng doanh số cho nhân viên đạt thành tích Sales vượt chỉ tiêu hay mẫu thông báo chính sách hoa hồng:

CÔNG TY…….

Số: ……/QĐ- ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng…… năm ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v: quyết định xét khen thưởng nhân sự [tên nhân viên]

TỔNG GIÁM ĐỐC [tên công ty]

Căn cứ theo:

– Quyết định số………… [quyết định khen thưởng của công ty]

– Doanh số thống kê quý…………………. của phòng Kinh doanh

– Yêu cầu của Trưởng phòng kinh doanh và Trưởng phòng nhân sự;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định xét khen thưởng cho nhân sự [tên nhân sự]

Điều 2. Hình thức xét thưởng:…………… 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Hành Chính, Trưởng Phòng Nhân sự, trưởng phòng ……………… và các ông (bà)………… có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

1.2 Mẫu thông báo thưởng lễ, Tết cho nhân viên

Mẫu thông báo thưởng Tết cho nhân viên doanh nghiệp có thể tham khảo: 

CÔNG TY…….

Số: ……/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quyết định chi thưởng Ban Giám đốc, toàn bộ cán bộ công nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán 2024

GIÁM ĐỐC CÔNG TY [tên công ty]

– Căn cứ Điều lệ và Quy định hoạt động của công ty…………….;

– Căn cứ quy định chi thưởng nội bộ của công ty;

– Căn cứ quyết định số…………. của công ty…………….. v/v thông qua chi tiền thưởng nhân Tết nguyên đán 2024 cho cán bộ công nhân viên công ty;

– Sau khi thống nhất giữa ban lãnh đạo Công ty 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trích quỹ phúc lợi để chi thưởng cho Ban Giám đốc, toàn bộ cán bộ công nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Mức tiền thưởng: 

– Lao động chính thức làm việc trên 6 tháng: 2.000.000 đồng/người

2.000.000 đồng x 50 người = 100.000.000 đồng 

– Lao động làm việc hợp đồng nơi thứ hai hưởng mức 50%: 1.000.000 đồng/người 

1.000.000 đồng x 1 người = 1.000.000 đồng

Tổng cộng: 101.000.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu đồng chắn.) 

Điều 3. Các Ông (Bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành Chính và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên dịp lễ, tết
Mẫu thông báo thưởng Tết cho nhân viên chuẩn

1.3 Mẫu thông báo khen thưởng nhân viên xuất sắc

Dưới đây là mẫu thông báo khen thưởng nhân viên xuất sắc:

CÔNG TY…….

Số: ……/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Khen thưởng các nhân sự xuất sắc năm 2023

GIÁM ĐỐC CÔNG TY [tên công ty]

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và Quy chế hoạt động cụ thể trong nội bộ của công ty……;

– Căn cứ quyết định số…………. của công ty…………….. v/v thông qua việc công nhận danh hiệu và chi thưởng cá nhân xuất sắc năm 2023;

– Xét đề nghị của Ban lãnh đạo công ty. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đua năm 2023. Mỗi cá nhân được tặng giấy khen và tiền thưởng (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng: 

– Nhân sự xuất sắc cấp phòng: 1.500.000 đồng/người

1.500.000 đồng x 6 người = 9.000.000 đồng

– Nhân sự xuất sắc cấp chi nhánh: 2.000.000 đồng/người

2.000.000 đồng x 3 người = 6.000.000 đồng

– Nhân sự xuất sắc nhất cấp tổng công ty: 5.000.000 đồng/người

5.000.000 đồng x 1 người = 5.000.000 đồng

Tổng số tiền: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng chẵn). 

Điều 3. Các Ông (Bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành Chính và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

1.4 Mẫu thông báo khen thưởng cho cá nhân

Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên thông dụng dùng trong doanh nghiệp: 

CÔNG TY…….

Số: ……/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quyết định khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc

CÔNG TY [tên công ty]

– Căn cứ Bộ Luật Lao động; 

– Căn cứ Điều lệ và Quy chế Hoạt động của công ty…………….;

– Căn cứ nội dung Khen thưởng khích lệ trong quy định công ty; 

– Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự và Trưởng phòng………. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trích quỹ phúc lợi xét thưởng cho anh (chị) [tên nhân viên] đã đạt danh hiệu nhân viên có thành tích xuất sắc năm 2023. 

Điều 2. Mức khen thưởng: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn)

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày Giám đốc ký. Các Ông (Bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

Mẫu thông báo khen thưởng cho cá nhân
Văn bản quyết định thưởng cho cá nhân xuất sắc ngắn gọn

1.5 Mẫu thông báo khen thưởng cho tập thể

Mẫu thông báo khen thưởng dành cho tập thể phòng ban hoặc nhóm nhân sự cụ thể phụ trách dự án: 

CÔNG TY…….

Số: ……/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quyết định khen thưởng tập thể ……… có thành tích xuất sắc

TỔNG GIÁM ĐỐC [tên công ty]

– Căn cứ Điều lệ và Quy chế Hoạt động của công ty…………….;

– Căn cứ nội dung Khen thưởng khích lệ trong quy định công ty; 

– Căn cứ thành tích đã được phê duyệt và công nhận của tập thể; 

– Xét yêu cầu của ban lãnh đạo công ty. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định tặng danh hiệu “Tập thể xuất sắc nhất năm 2023” cho tập thể………. và thưởng thành tích làm việc xuất sắc trong năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức khen thưởng: 

– Trưởng Bộ phận/nhóm: 10.000.000 đồng/người 

10.000.000 đồng x 1 người = 10.000.000 đồng

– Phó trưởng Bộ phận/nhóm: 7.000.000 đồng/người 

7.000.000 đồng x 1 người = 7.000.000 đồng

– Thành viên: 5.000.000 đồng/người

5.000.000 đồng x 4 người = 20.000.000 đồng

Tổng tiền: 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng chẵn).

Điều 3. Các Ông (Bà) Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, Trường phòng Pháp chế và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký và đóng dấu)

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ TẢI MẪU THÔNG BÁO THƯỞNG NHÂN VIÊN

ĐIỀN THÔNG TIN ĐỂ TẢI MẪU THÔNG BÁO THƯỞNG NHÂN VIÊN

Anh/Chị có muốn nhận tư vấn giải pháp QUẢN LÝ TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN cho tổ chức của mình không?
Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên với nhiều cấp bậc khác nhau
Khen thưởng cho tập thể có thể phân chia cấp bậc với mức thưởng khác nhau

Banner ewallet bot

2. Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên gồm những gì?

Tùy mục đích và đối tượng khen thưởng, mỗi mẫu thông báo thưởng cho nhân viên có những nội dung khác nhau. Tuy nhiên, nhân sự soạn thảo văn bản quyết định khen thưởng cần lưu ý đảm bảo một số thông tin bắt buộc sau: 

 • Phải có mở đầu đầy đủ theo đúng mẫu văn bản hành chính thông thường. 
 • Ghi đầy đủ thời gian phát hành thông báo và tên công ty khen thưởng.
 • Phải ghi rõ ràng quyết định khen thưởng cho ai, trong thời gian nào,… ở phần đầu văn bản. 
 • Nêu các căn cứ để ban hành quyết định thưởng: các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế quy định của công ty, đề nghị yêu cầu của ban lãnh đạo,…
 • Trình bày các điều có trong quyết định, làm rõ số tiền thưởng nếu có. 
 • Ký, đóng dấu của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc các trưởng phòng được quyền ký dưới danh nghĩa thừa lệnh. 
Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên gồm những gì
Thông báo cần nêu các tài liệu, văn bản căn cứ

3. Cách tự tạo mẫu thông báo thưởng cho cá nhân, tổ chức

Để chủ động trong các hoạt động đánh giá, khen thưởng, doanh nghiệp có thể tự tạo mẫu thông báo của mình. Cách tự tạo mẫu thông báo thưởng cho cá nhân, tổ chức cụ thể gồm: 

 • Thiết lập phần đầu văn bản giống quy định trình bày văn bản hành chính. 
 • Cần viết số thứ tự và tên viết tắt của loại văn bản, ở đây là QĐKT (Quyết định khen thưởng).
 • Ghi rõ V/v (Về việc) khen thưởng cho ai, về thành tích gì, trong khoảng thời gian nào, ví dụ: V/v: khen thưởng nhân sự xuất sắc nhất tháng 01/2024.
 • Căn cứ vào các bộ luật liên quan, quy định, chính sách của doanh nghiệp,… 
 • Hình thức khen thưởng có thể là tiền mặt, hiện vật, dịch vụ như chuyến nghỉ dưỡng, buổi đi spa,…
 • Giao trách nhiệm cho các bộ phận liên quan tùy vào cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 
 • Sử dụng phần mềm thi đua khen thưởng để tự động hóa toàn bộ quy trình, kể cả tạo mẫu thông báo.

>>> Lưu trữ mẫu khen thưởng với phần mềm quản lý văn bản CoDX Dispatch

Trên đây là 5 mẫu thông báo thưởng cho nhân viên cùng cách viết các mẫu thông báo khen thưởng nhân viên xuất sắc, đạt doanh số hay ngày lễ Tết. CoDX hy vọng bài viết đã đem đến những thông tin bổ ích cho doanh nghiệp về quy trình xây dựng nội dung và soạn thảo thông báo khen thưởng. 

Có thể bạn quan tâm:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh