[TẢI NGAY] Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa File Word Mới 2024

Hiện nay, hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những loại hợp đồng thông dụng nhất, được áp dụng vào các giao dịch mua bán sản phẩm cho tất cả đối tượng khác nhau đều có thể xác lập loại hợp đồng này nhằm đảm bảo tính pháp lý, phòng ngừa và tránh các tranh chấp phát sinh về sau. Bài viết sau đây của CoDX sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về dạng hợp đồng này và gợi ý mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word mới 2024.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Bản tin doanh nghiệp của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word mới nhất 2024

1.1. Nội dung mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

CoDX giới thiệu một mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa phổ biến nhất mà bạn có thể áp dụng với nhiều trường hợp, liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam cùng điều khoản dễ hiểu nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số: …/…./HDMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng tôi gồm có:

BÊN MUA (“BÊN A”):

Địa chỉ         :
Mã số thuế   :
Đại diện       :               Chức vụ      

BÊN BÁN (“BÊN B”): 

Địa chỉ         :
Mã số thuế   :
Tài khoản    :
Đại diện       :      Chức vụ       :

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán ……. với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT

Hàng Bán

Đơn giá

  Số lượng

Thành tiền

01        
Cộng tiền hàng  
Thuế GTGT 10%  
Tổng giá trị Hợp đồng  

Bằng chữ:

ĐIỀU 2: ĐẶT CỌC

1. Bên Mua phải thanh toán cho bên Bán số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng vào ngày …….

2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:

Số tài khoản: …….

Mở tại: …….

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1. Việc bàn giao bàn ghế cho Bên Mua được thực hiện vào ngày: ……

2. Địa điểm giao nhận hàng tại: ……

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp lệ cho Bên Mua và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.

3. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã quy định.

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Bất khả kháng có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sự kiện khác tương tự.

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm trễ, thông báo cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại ….. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Việc thay đổi tên của Bên Mua trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ không được chấp nhận.

2. Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.

4. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được coi là đã thanh lý khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận hàng.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký và đóng dấu)

1.2. Tải mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word

Dưới đây là 3 mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mà bạn có thể tham khảo áp dụng:

 • Mẫu 1: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa có sản phẩm và dịch vụ khuyến mãi, tặng kèm

Tải xuống mẫu hợp đồng số 1 TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word 1

 • Mẫu 2: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ có chiết khấu thương mại

Tải xuống mẫu hợp đồng số 2 TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng mua bán có chiết khấu thương mại

 • Mẫu 3: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ thông thường

Tải xuống mẫu hợp đồng số 3 TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word thông thường

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì?

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word được hiểu đơn giản là sự thỏa thuận giữa phía mua hàng và phía nhận hàng. Loại hợp đồng này thường được sử dụng trong các hoạt động mua bán những mặt hàng có số lượng và mang giá trị lớn, thế nhưng hợp đồng này được lập hay không còn tùy thuộc vào quan điểm và yêu cầu của các bên tham gia giao dịch.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là gì
Hợp đồng mua bán hàng hóa được dùng trong các hoạt động mua bán

3. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa

Có thể xác định những đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa trong mối liên hệ với loại hợp đồng mua bán tài sản căn cứ vào nguyên lý của mối quan hệ giữa:

 • Đặc điểm chung
 • Đặc điểm riêng

– Đặc điểm chung của mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word:

 • Đây là loại hợp đồng mang tính đồng thuận giữa các bên, được xem là giao kết ở thời điểm các bên thống nhất xong các điều khoản cơ bản, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng không bị phụ thuộc vào thời điểm bàn giao sản phẩm, đây là việc chỉ được xem là hành động của bên bán hàng để thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng mua bán đã có hiệu lực.
 • Hợp đồng có tính đền bù khi bên bán thực hiện nghĩa vụ giao sản phẩm cho bên mua thì sẽ nhận từ bên mua một lợi ích tương ứng với giá trị sản phẩm theo thống nhấn dưới hình thức khoản tiền thanh toán.
 • Là loại hợp đồng song vụ: Các bên trong mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word đều phải bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với bên kia, đồng thời lại cũng là phía có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trong hợp đồng này tồn tại hai nghĩa vụ chính mang tính chất qua lại và liên quan mật thiết với nhau: nghĩa vụ của bên bán phải bàn giao sản phẩm cho bên mua và nghĩa vụ của bên mua phải thanh toán cho bên bán.

– Đặc điểm riêng:

 • Đối với chủ thể, hợp đồng mua bán hàng hóa được thành lập giữa các chủ thể chủ yếu là thương nhân. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 thì “Thương nhân gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp; cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh”. Mặt khác, những tổ chức và cá nhân không phải là thương nhân cũng có khả năng trở thành chủ thể của hợp đồng này. Theo khoản 3 Điều 1 Luật Thương mại năm 2005, hoạt động của phía chủ thể không phải là thương nhân và cũng không nhằm mục đích lợi nhuận trong quan hệ mua bán sản phẩm phải tuân thủ theo Luật Thương mại khi chủ thể đó lựa chọn áp dụng Luật này.
 • Đối với hình thức, căn cứ vào quy định cụ thể tại Điều 24 Luật Thương mại năm 2005, mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word có thể được thể hiện bằng hình thức lời nói, văn bản hay bằng hành vi cụ thể của mỗi bên giao kết. Ở một số trường hợp nhất định, pháp luật buộc mỗi bên phải giao kết hợp đồng bằng hình thức văn bản, ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được thể hiện dưới dạng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương ứng như telex, điện báo, fax hoặc thông điệp dữ liệu.
 • Về đối tượng: Hợp đồng này có đối tượng là hàng hóa. Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005, hàng hóa bao gồm toàn bộ các động sản, kể cả động sản tồn tại trong tương lai và cả vật gắn liền với đất đai. Mặt khác, tại Điều 25 Luật Thương mại năm 2005 đã bổ sung quy định đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh, cấm kinh doanh và được kinh doanh có điều kiện.
 • Đối với mục đích, các bên chủ thể là thương nhân với nhau thì mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Trong hợp đồng này, ngoài chủ thể là thương nhân sẽ còn các tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân, mục đích của việc lập hợp đồng này trong trường hợp này dành cho tiêu dùng, sinh hoạt hoặc phục vụ hoạt động của các cơ quan tổ chức. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word được thành lập giữa bên không nhằm mục đích sinh lợi cùng thương nhân thực hiện tại Việt Nam, về nguyên tắc sẽ không chịu sự điều chỉnh từ Luật Thương mại năm 2005, trừ khi bên không có mục đích sinh lợi đó lựa chọn áp dụng Luật này.

Tìm hiểu thêm:

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc những nội dung khái quát về hợp đồng mua bán hàng hóa. Từ đó, bạn đọc hiểu rõ về khái niệm, những nội dung, đặc điểm cơ bản cũng như mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa file word nhằm thuận lợi hơn trong quá trình kinh doanh. Hãy theo dõi website của Công Ty Hợp Tác Chuyển Đổi Số CoDX để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh