Mẫu Hợp Đồng Thử Việc Không Đóng BHXH [TẢI NGAY BẢN MỚI 2023]

Trước khi muốn ứng tuyển vào một vị trí, công việc nào đó, người lao động cần phải trải qua quá trình thử việc trong một khoảng thời gian nhất định. Và để đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thử việc. Vậy hợp đồng thử việc là gì? Những quy định bắt buộc khi soạn thảo mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH (bảo hiểm xã hội)? Tất cả thắc mắc sẽ được CoDX giải đáp trong bài viết sau đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Kiến thức quản trị của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH mới nhất 2023

Dưới đây là hai mẫu hợp đồng thử việc không đóng bảo hiểm xã hội bản tiếng Việt và bản song ngữ tiếng Anh, người lao động và người sử dụng lao động có thể tham khảo.

1.1. Nội dung hợp đồng thử việc bản Tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC KHÔNG ĐÓNG BHXH

(Số: …/HĐTV)

– Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

– Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, tại … ngày … tháng … năm …

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG):

Đại diện:……………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………….……………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG):

Ngày tháng năm sinh: ……………..…………………………………………………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: ……………….………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/ CCCD: …………………………………….. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:…………………

Trình độ: ……………………………………………… Chuyên ngành: ……………………………………………………….

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc không đóng bảo hiểm xã hội

1.2. Thời hạn hợp đồng:

1.3. Thời điểm bắt đầu:

1.4. Thời điểm kết thúc:

1.5. Địa điểm làm việc:

1.6. Bộ phận công tác:

1.7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):

1.8. Nhiệm vụ công việc như sau:

– Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà: …………………………………………………………………………

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.

– Những công việc khác theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1. Thời gian làm việc:

2.2. Thời giờ nghỉ ngơi:

2.3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

2.4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

3.1. Quyền của người lao động

– Mức lương thử việc:

– Hình thức trả lương:

– Thời hạn trả lương:

– Các chế độ:

– Trong thời gian thử việc, có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thoả thuận.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

– Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thử việc và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin.

– Đóng các loại thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

4.1. Quyền của người sử dụng lao động

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng thử việc.

– Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian thử việc.

– Trong thời gian thử việc, được huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử của người lao động không đạt yêu cầu theo thoả thuận.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

– Đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

4.2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng này để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

– Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc phải thông báo cho người lao động kết quả công việc đã làm thử; trường hợp đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc phải giao kết ngay hợp đồng lao động.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

– Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

– Tải mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH tiếng Việt: TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH mới nhất
Mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH

1.2. Nội dung hợp đồng thử việc bản song ngữ Tiếng Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

PROBATIONARY CONTRACT DO NOT PAY SOCIAL INSURANCE

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC KHÔNG ĐÓNG BHXH

Được ban hành theo Thông tư số … / …. /TT-BLĐTBXH ngày …….. tháng ……. năm …….. của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

Issued under the Circular No ……/……./TT-BLDTBXH dated …….. month ……. years ……….. of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs.

Chúng tôi, một bên là: ……………………………………………………………………………………………………………

We are, from one side: ……………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Position: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho: ………………………………………………………………………………………………………………………………

On behalf of ……………………………………………………………………………………………………………Co., Ltd.

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel:…………………………………………………………………. Fax: ……………………………………………………………………….

Và một bên là: …………………………………………………………………………………………………………………………….

And from the other side: …………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date of birth: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Trình độ:……………………………………………..…………………… Chuyên môn: ………………………..………………

Degree: …………………………………………………………………… Profession: ……………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

Home address: ……………………………………………………………………………………………………………………………

CMND số: …………………………………………. Cấp ngày: ……………………………….. Tại: …………………………..

ID card no #: …………………………………… Issue date: ………………………………. Issue at: …………………

Sổ lao động số (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………….

Labor book no (If any) ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:

Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN VÀ CÔNG VIỆC TRONG HỢP ĐỒNG

ARTICLE 1: TERM AND JOB IN LABOR CONTRACT

1.1. Loại Hợp đồng: Xác định thời hạn, tính từ: ……………………….….. đến: ………………………….

Kind of Contract: Limited, commencing on: ………………………………….. to: …………………………

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao  động không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Employee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc: Công ty TNHH ………………………………………………………………………………….

Working place ……………………………………………………………………………………………………………. Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: …………………………….…… Bộ phận: …………………………..

Position/Profession:……………………………………………………………Department: …………………………..

1.4. Mô tả công việc: Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

Job description: All tasks as assigned by the company’s management.

ĐIỀU 2: THỜI GIAN LÀM VIỆC

ARTICLE 2: WORKING HOUR 

Thời gian làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

Working time: Follow the working times regulated by the Company.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

ARTICLE 3: OBLIGATIONS, RIGHTS AND BENEFITS OF THE EMPLOYEE

3.1. Quyền của người lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động.

– Uniform: Provided with uniform and labor safety facility.

Phương tiện đi lại: Theo quy định của Công ty.

– Mean of Transportation: As regulated by the Company.

– Lương tháng:

Monthly salary:

  • Lương cơ bản: ………… USD tương đương……………. VNĐ
  • Basic salary:…………………………………………………………
  • Phụ cấp trách nhiệm: …. USD
  • Executive allowance: …………
  • Tổng lương: ………… USD tương đương……………. VNĐ
  • Total:……………………………………………………………….

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền mặt vào  ngày 5 của tháng kế tiếp.

Method of Payment: Salary to be calculated and paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According to the Company’s Policies

Thưởng: Theo quy định của Công ty

Bonus: According to the Company’s Policies

Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

– Time of Rest: According to the Company’s Labor Regulation and current labor regulations.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

Obligations of the Employee

– Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.

– Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and business orders, protect the properties of the Company, and shall compensate for damage or loss of properties incurred by the Company due to carelessness, negligence, or theft.

– Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn  mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

– Strictly follow and respect the terms of and commitment in the Labor contract. Compensate to the Company all training expenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company if the Employee intentionally terminates the Labor contract without the approval of the director of the Company.

– Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.

– Strictly follow the instruction of management level, rules, and regulations in the Company

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

ARTICLE 4: OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE EMPLOYER

4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

– Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng.

– Ensure the work and completely fulfill all the commitments in the Contract.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

– Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

– Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.

– Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Employees who have violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work.

– Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.

– Employer reserves the right to transfer the Employee to another property which is owned or managed by the Employer in accordance with the law and regulations.

ĐIỀU 5: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 5: GENERAL PROVISIONS

5.1.  Hợp đồng này được làm và ký ngày: …………….. tại ………

This contract is made and signed on: …………………… in ……….

5.2.  Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

EMPLOYER

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

EMPLOYEE

– Tải mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH song ngữ tiếng Anh: TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH song ngữ tiếng Anh
Mẫu hợp đồng thử việc bản song ngữ Tiếng Anh

2. Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc (trong tiếng Anh: Probationary contract) được xem là một sự thống nhất, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người người lao động về công việc làm thử. Nội dung của thỏa thuận bao gồm những vấn đề việc làm thử, thời gian làm, quyền lợi và nghĩa vụ mà các bên nhận được và phải thực hiện trong thời gian quy định.

Hợp đồng thử việc là gì
Hợp đồng thử việc là sự thỏa thuận của hai bên tham gia ký kết

3. Quy định bắt buộc khi tạo mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH

Căn cứ vào Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thống nhất những vấn đề liên quan đến thử việc dưới hai hình thức như sau:

– Hợp đồng lao động;

– Giao kết hợp đồng thử việc không đóng BHXH.

Trong thời gian thử việc, hai bên có quyền hủy bỏ hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

A. Về thời gian thử việc:

– Với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì thời gian thử việc không vượt quá 180 ngày.

– Đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn và kỹ thuật từ bậc cao đẳng trở lên thì thời gian thử việc không vượt quá 60 ngày.

– Đối với những công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn và kỹ năng từ bậc trung cấp, nhân viên nghiệp vụ hay công nhân kỹ thuật có thời gian thử việc không vượt quá 30 ngày.

– Đối với những công việc khác, thời gian thử việc không vượt quá 06 ngày.

Quy định khi tạo mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH
Mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH quy định về thời gian thử việc

B. Về thời gian làm việc:

– Phía người lao động được bảo đảm về thời gian không vượt quá 8 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần, thời gian tăng ca không vượt mức quy định cho phép.

– Người lao động được bảo đảm về thời gian nghỉ giữa ca: nếu làm việc ban ngày thì được nghỉ ít nhất là 30 phút, nếu làm việc ban đêm thì được nghỉ ít nhất 45 phút. Trường hợp làm việc theo ca liên tục trên 6 giờ thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

C. Chế độ nghỉ trong mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH:

– Nghỉ phép hàng năm: Trường hợp bên lao động tiếp tục làm việc cho bên sử dụng lao động sau khi hết thời gian nghỉ việc thì thời gian thử việc đó sẽ được tính hưởng phép năm.

– Nghỉ lễ, tết: Người lao động trong thời gian thử việc sẽ được hưởng nguyên lương trong trong các dịp lễ, tết.

Tìm hiểu thêm:

Bài viết trên đây là những thông tin quan trọng về mẫu hợp đồng thử việc không đóng BHXH mà bạn đọc có thể tham khảo. Hãy theo dõi website của Công Ty Hợp Tác Chuyển Đổi Số CoDX để cập nhật thêm nhiều mẫu hợp đồng phục vụ cho hoạt động kinh doanh một các chính xác nhất nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

  • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
  • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
  • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
  • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh