Quy định khen thưởng đột xuất cho theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Khen thưởng đột xuất là vinh danh và khích lệ những cá nhân, tập thể, đơn vị,…  đạt được thành tích xuất sắc. Song, hình thức khen thưởng này cũng cần phù hợp và dựa trên quy định của pháp luật. Theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP về thi đua khen thưởng, nội dung chi tiết của bao gồm: tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng, trình tự và thủ tục khen thưởng,… 

Bạn đang đọc bài viết trên trang kiến thức Kiến thức quản trị của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

Banner ewallet top

1. Khen thưởng đột xuất theo quy định pháp luật

Khen thưởng là một trong những hoạt động có tầm quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Đây là một cách tốt để tạo động lực, động viên và thúc đẩy những người khác tiếp tục làm việc chăm chỉ và đạt được nhiều thành tựu hơn. Mặt khác, nó cũng giúp người được nhận khen thưởng cảm thấy được công nhận và hiểu được lợi ích việc mình làm.

Khen thưởng đột xuất
Khen thưởng đột xuất có vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh

Căn cứ theo Mục 1 tại Điều 13 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định khen thưởng đột xuất, có các loại hình khen thưởng như sau:

 • Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân căn cứ theo quy định khen thưởng đột xuất xem xét, đánh giá, công nhận.
 • Khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động.
 • Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất.

Thành tích đột xuất là thành tích đạt được ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm.

Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực được khu vực hoặc thế giới ghi nhận.

Khen thưởng đột xuất
Thành tích khen thưởng là những thành tích nằm ngoài nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu,…
 • Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, có công lao, thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
 • Khen thưởng theo niên hạn là khen thưởng cho cá nhân thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có thành tích, có thời gian tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo quy định khen thưởng đột xuất.
 • Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ở một trong các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc lĩnh vực khác.

Như vậy, đề nghị khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho các thành tích đột xuất của các cá nhân, tập thể. Mà các thành tích này nằm ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ,… của họ. Ví dụ như:

 • Đạt giải thưởng, huy chương trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp khu vực hoặc thế giới; đạt giải nhất hoặc huy chương vàng trong các cuộc thi, giải đấu cấp Quốc gia với kết quả thành tích thi cao hơn năm trước.
 • Mưu trí, dũng cảm trong truy bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn, rà phá bom mìn, vật liệu nổ.
 • Có hành động, nghĩa cử cao đẹp, cứu giúp người, bảo vệ tài sản của Nhà nước của nhân dân, được dư luận xã hội hoan nghênh.
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đột xuất do thành phố giao.

2. Các loại hình khen thưởng đột xuất 

Xây dựng quy chế khen thưởng là một cách hiệu quả để thiết lập lòng tin giữa các thành viên trong một tổ chức hay một nhóm người. Đặc biệt, trong môi trường công sở, việc này sẽ giúp giữ chân nhân viên một cách hiệu quả. 

Theo đó, cách khen thưởng đột xuất sẽ khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của đối tượng tổ chức khen thưởng (có thể là doanh nghiệp tư nhân, cơ quan nhà nước, trường học,…). Tuy nhiên, đa số gồm các loại hình dưới đây.

 • Khen thưởng cá nhân
 • Khen thưởng tập thể
 • Khen thưởng cơ quan, đơn vị

  quy định khen thưởng đột xuất
  Đề nghị khen thưởng đột xuất có 3 loại hình sau: khen thưởng cá nhân, khen thưởng tập thể và khen thưởng cơ quan đơn vị

3. Hồ sơ khen thưởng gồm những giấy tờ nào? 

Căn cứ khoản 6 Điều 29 Thông tư 17/2019/TT-NHNN quy định về khen thưởng đột xuất, hồ sơ gồm:

 • Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu số 02).
 • Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân do đơn vị trình khen thưởng lập. Trường hợp đề nghị “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, báo cáo thành tích là 03 bản; Huân chương, báo cáo thành tích là 04 bản (mẫu số 19).

4. Quy trình thực hiện khen thưởng đột xuất 

Đối với doanh nghiệp

Quy trình thực hiện khen thưởng đột xuất đối với doanh nghiệp được tiến hành theo hai bước dưới đây:

 • Bước 1: Hoàn thiện báo cáo thành tích theo mẫu
 • Bước 2: Nộp báo cáo thành tích cho cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức chủ quản liên quan.

Trong đó, có một số điều cần lưu ý đối với các loại doanh nghiệp khi đề nghị khen thưởng đột xuất như sau:

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.
đề nghị khen thưởng đột xuất
Các loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có đề nghị khen thưởng đột xuất khác nhau
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước: Bộ quản lý ngành khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.
 • Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.
 • Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ: tuyến trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, nơi có thẩm quyền duyệt khen thưởng đột xuất là UBND tỉnh tại địa điểm cơ quan đang hoạt động. Quy trình được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
 • Bước 2: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng trong thời gian 04 ngày làm việc.
 • Bước 3: UBND tỉnh xem xét quyết định trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng hợp lệ của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.
 • Bước 4: Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ in bằng khen, đóng dấu bằng và thông báo kết quả khen thưởng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.

5. Tự động hóa quy trình khen thưởng với CoDX – eWallet

Ứng dụng khen thưởng giúp doanh nghiệp xây dựng chương trình phúc lợi linh hoạt, cân bằng lương vật chất và lương cảm xúc, khen thưởng bằng sự thấu hiểu. Thông qua việc trao – tặng điểm thưởng, tích lũy và đổi quà để tăng mức độ hài lòng và trải nghiệm nhân viên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi phần thưởng từ “hiện kim” thành các “hiện vật” trong kho quà tặng xịn xò được thiết kế riêng. Vừa khen thưởng, vừa quảng bá thương hiệu – truyền thông giá trị cốt lõi. Đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng cho từng nhóm nhân viên.

Các tính năng nổi bật của CoDX – eWallet:

 • Khen thưởng linh hoạt, chi phí thấp nhưng vẫn đúng nhu cầu
 • Được thiết kế kho quà tặng riêng theo mong muốn
 • Hỗ trợ kho quà tặng online đa dạng từ hơn 300 thương hiệu và 20,000 điểm đổi quà toàn quốc
 • Vừa khen thưởng, vừa quảng bá thương hiệu – truyền thông giá trị cốt lõi

PHẦN MỀM VÍ THƯỞNG NHÂN VIÊN CODX E - WALLET

thông điệp tuyên dương
ví thưởng nhân viên
ví thưởng nhân viên
ví thưởng nhân viên
ví thưởng nhân viên
ví thưởng nhân viên

Ví thưởng nhân viên giúp doanh nghiệp xây dựng chương trình phúc lợi linh hoạt, cân bằng lương vật chất và lương cảm xúc, khen thưởng bằng sự thấu hiểu. Thông qua việc trao - tặng điểm thưởng, tích lũy và đổi quà để tăng mức độ hài lòng và trải nghiệm nhân viên với 3 chức năng chính:

 • Nhân viên trao lời cảm ơn, thiệp chúc mừng/quà tặng/điểm tặng đến đồng nghiệp của mình vì sự giúp đỡ hoặc thành tích mà họ đạt được.
 • Quản lý có thể trao lời cảm ơn, thiệp chúc mừng/quà tặng/điểm tặng đến nhân viên của mình vì sự hợp tác hoặc thành tích mà họ đạt được ngay lập tức.
 • Nhân viên có thể tự tưởng thưởng cho mình bằng cách lựa chọn quà tặng mình thích

Đăng ký dùng thử CoDX e-Wallet để được trực tiếp trải nghiệm dùng thử phần mềm 30 ngày.

banner ví thưởng

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CoDX vừa gửi đến bạn một số quy định về khen thưởng đột xuất. Có thể nói, đây là hình thức để tôn vinh và khích lệ những cống hiến xuất sắc của cá nhân, tập thể, cơ quan và đơn vị hiệu quả nhất. Từ đó, tạo động lực phát triển và nhiều đóng góp có ý nghĩa hơn cho xã hội.

>> Tham khảo thêm bài viết