Mẫu Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán Hàng Hóa [TẢI FILE MỚI 2023]

Trong hoạt động giao dịch mua bán sản phẩm, nguyên tắc của hợp đồng mua bán hàng hóa thường được nhắc tới. Loại hợp đồng này chỉ mang tính chất định hướng, có thể phát và không quy định chi tiết. Do đó, trong các giao dịch, mỗi bên sẽ sử dụng hợp đồng sơ cấp thay thế cho hợp đồng kinh tế thông thường. Bạn hãy tham khảo mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa mới nhất 2023 của CoDX trong bài viết dưới đây.

Bạn đang đọc bài viết trên trang Bản tin doanh nghiệp của CoDX – Nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện.

1. Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa mới nhất 2023

1.1. Nội dung mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Dưới đây là nội dung của loại hợp đồng nguyên tắc mà bạn đọc có thể áp dụng khi giao dịch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA

(Số: …../HĐNT)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …

Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN):

1. Công ty: ………………………………………………………………………………………………………………………

2. Đại diện được ủy quyền: …………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………. Fax: ……………………………………………………..

4. Lĩnh vực kinh doanh chính: …………………………………………………………………………………….

5. Giấy phép thành lập công ty: ………………………………………………………………………………….

Đăng ký tại: ……………………………………………………….. Ngày: ……………………………………..

6. Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B (BÊN MUA):

1. Tên công ty hoặc cá nhân: ……………………………………………………………………………………….

2. Đại diện được ủy quyền: …………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………

3. Trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………. Fax: ……………………………………………………..

4. Lĩnh vực kinh doanh chính: …………………………………………………………………………………….

5. Giấy phép thành lập công ty: ………………………………………………………………………………….

Đăng ký tại: ……………………………………………………….. Ngày: ……………………………………..

6. Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1: NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

1.1. Bên A và Bên B tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ bán hàng, bình đẳng và cùng có lợi theo đúng các quy định của Pháp luật.

1.2. Toàn bộ nội dung trong bản Hợp đồng này chỉ được sửa đổi khi có sự thống nhất của Bên A và Bên B và được thỏa thuận bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung Hợp đồng này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

1.3. Những nội dung hợp tác, mua bán sản phẩm cụ thể theo từng thời điểm sẽ được cụ thể hóa trong các bản Hợp đồng mua bán.

1.4. Điều khoản nào trong Hợp đồng mua bán mâu thuẫn với những điều khoản trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo những điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.

1.5. Những tài liệu có liên quan và gắn liền với Hợp đồng này bao gồm:

 • ……………………….;
 • ……………………….

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH CÁC TỪ NGỮ

Trong phạm vi của Hợp đồng này và những tài liệu khác liên quan, gắn liền với hợp đồng, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

2.1. Hợp đồng nguyên tắc là hợp đồng thể hiện các nguyên tắc chung làm cơ sở cho quá trình hợp tác giữa Bên A và Bên B trong quan hệ cung ứng hàng hóa …………….. và là cơ sở cho các Hợp đồng mua bán cụ thể sau này.

2.2 ……………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3: HÀNG HÓA MUA BÁN

Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua số hàng hóa cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Quy cách – Chủng loại

Xuất xứ

01

 

     

02

 

     
 • Đơn giá: Tính theo bảng báo giá của bên B có sự xác nhận của Bên A.
 • Khối lượng cụ thể được thể hiện bằng các bản hợp đồng mua bán cụ thể được ký kết giữa Bên A và Bên B.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá trị Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là tạm tính căn cứ vào đơn giá được xác nhận giữa Bên A và Bên B từng thời điểm và khối lượng thực tế được nghiệm thu giữa các bên.

4.2. Bên B thanh toán giá trị Hợp đồng cho bên A bằng hình thức giao nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bên A, số tài khoản …………………… mở tại Ngân hàng …………………………………………

Đơn vị: Việt Nam Đồng (VNĐ).

ĐIỀU 5: GIAO NHẬN SẢN PHẨM

Cách thức giao nhận hàng hóa được hai Bên thỏa thuận như sau:

 • Nơi nhận hàng hoá: Tuỳ thuộc vào thời điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên, địa điểm nhận hàng sẽ được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán cụ thể sau này (hoặc tại …………………………..).
 • Phí vận chuyển: Do bên …………………… chịu trách nhiệm thanh toán.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm khi giao nhận :…………………………………………………….

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A VÀ BÊN B

6.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A bao gồm:

 • ………………………………………………
 • ………………………………………………

6.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B bao gồm:

 • ………………………………………………
 • ………………………………………………

ĐIỀU 7: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

7.1. Trường hợp các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này, bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại mà bên kia phải gánh chịu do việc không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện nghĩa vụ không đầy đủ, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra.

7.2. Mỗi bên thực hiện không đúng và không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại hợp đồng này còn phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền là: …………………… VNĐ.

ĐIỀU 8: CAM KẾT

8.1. Trong trường hợp một trong hai Bên vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng thì hai Bên sẽ tiến hành thỏa thuận.

8.2. Trong trường hợp không thể thống nhất sẽ đưa sự việc khởi kiện ra Tòa án trực tiếp tại: Đường ………….. Phường ………….. Quận ………….. Tỉnh …………..

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

9.1. Hợp đồng có giá trị hiệu lực bắt đầu từ ngày … tháng … năm … (ngày ký hợp đồng). Trong trường hợp phát sinh thì bên A và bên B sẽ thỏa thuận sau.

9.2. Hợp đồng sẽ có hiệu lực kéo dài đến: …………..

Bản Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên sẽ giữ 01 (một) bản, đồng thời có giá trị pháp lý như nhau.

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

1.2. Tải file word mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa 

– Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán sản phẩm, hàng hóa số 1: TẢI TẠI ĐÂY

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa 1

– Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa số 2: TẢI TẠI ĐÂY

Hợp đồng nguyên tắc mua bán số 2

2. Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là gì?

Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là loại hợp đồng ghi nhận sự thống nhất giữa hai bên, là cơ sở để chuyển nhược hay chấm dứt các quyền và nghĩa của mỗi bên dựa vào quy định Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thông thường, bản hợp đồng này được lập trước khi thực hiện ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm và dịch vụ.

Gọi là mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa bởi trong phần nội dung chính là sự thỏa thuận, xác lập các nguyên tắc cơ bản của quan hệ mỗi bên. Những nội dung nguyên tắc được thiết lập trên tinh thần công bằng, trung thực và tôn trọng lẫn nhau.

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là gì
Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa thể hiện sự thỏa thuận các bên

3. Tính pháp lý của hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

Căn cứ vào Điều 401 Bộ Luật Dân sự năm 2015, mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa có giá trị pháp lý kể từ khi giao kết hợp đồng. Đối với trường hợp có sự thống nhất khác hoặc Pháp luật có quy định khác thì hợp đồng này có giá trị từ thời điểm đó.

Ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày các bên ký kết; hợp đồng có hiệu lực khi bên mua đã tạm ứng cho bên bán 50% tiền hàng, số tiền này đã được chuyển vào tài khoản bên bán tại ngân hàng AAA theo địa chỉ đã chỉ rõ ở Điều 4 và Điều 4 trong hợp đồng này.

Trường hợp hai bên không thống nhất thời điểm có giá trị pháp lý thì điều quan trọng hai bên phải xác định được thời điểm giao kết hợp đồng bởi thời điểm giao kết không giống nhau, tùy thuộc vào hình thức giao kết trong hợp đồng.

Đối với các hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa bằng miệng, thời điểm thuận mua vừa bán, “tiền trao cháo múc” được xem là thời điểm giao kết hợp đồng (bên mua thanh toán và nhận hàng hóa).

Trong trường hợp bên mua và bên bán không có điều kiện gặp trực tiếp để giao dịch thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm trả lời “đồng ý” đề nghị tiến hành giao kết.

Đối với các hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa được giao kết thông qua phương tiện điện tử, thời điểm giao kết là thời điểm mà người đề nghị nhận được trả lời “chấp thuận” giao kết theo quy định của Luật Giao dịch điện tử  51/2001/QH10.

Tính pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hóa
Giá trị pháp lý trong mẫu hợp đồng nguyên tắc

Bài viết trên là mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa mà chúng tôi tổng hợp. Hợp đồng này mang tính chất tham khảo, trên thực tế những điều khoản cụ thể sẽ được các Bên thỏa thuận dựa vào các điều kiện trên nhu cầu, đặc tính của sản phẩm mà các Bên mua bán. Ngoài ra còn tùy thuộc vào nguyện vọng, ý chí và sự cân đối lợi ích của các Bên. Hãy theo dõi website của Công Ty Hợp Tác Chuyển Đổi Số CoDX để cập nhật thêm nhiều mẫu hợp đồng chuẩn pháp lý.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh

>> Xem thêm các bài viết liên quan cùng chủ đề khác: