Bộ Chỉ Số Đánh Giá Mức Độ Chuyển Đổi Số Tập Đoàn

đánh giá mức độ chuyển đổi số

Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp mới được ban hành gồm 6 chỉ số (trải nghiệm số cho khách hàng, chiến lược, hạ tầng và công nghệ số, vận hành, chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp và dữ liệu và tài sản thông tin), được triển khai áp dụng cho 3 loại doanh nghiệp phân theo quy mô: nhỏ và vừa; lớn; tập đoàn/tổng công ty.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

1. Cấu trúc chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn/tổng công ty

Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ cụ thể tăng dần từ mức 0 đến mức 5, trong đó mức 0 là chưa chuyển đổi số, mức 1 – Khởi động, mức 2 – Bắt đầu, mức 3 – Hình thành, mức 4 – Nâng cao, mức 5 – Dẫn dắt.

Ở mức cao nhất – mức 5, chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Tập đoàn/tổng công ty là những doanh nghiệp lớn tổ chức theo mô hình công ty mẹ – con, cách xác định doanh nghiệp lớn, xem tại đây

Chi tiết cấu trúc của Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty tương tự như cấu trúc của Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

đánh giá mức độ chuyển đổi số

Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty được tổng hợp trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị thành viên (gồm công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên, đơn vị sự nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, … của tập đoàn/tổng công ty).

2. Thang điểm và phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số tập đoàn, tổng công ty

2.1. Phương pháp đánh giá tổng thể

Bước 1: Thực hiện đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số cho từng đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên được đánh giá bao gồm công ty mẹ, công ty con cấp 1, cấp 2 (bao gồm cả đơn vị hạch toán độc lập và phụ thuộc), đơn vị sự nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện,…; không bao gồm các công ty liên kết.

Đối với đơn vị công ty mẹ và công ty con có công ty con cấp dưới trực thuộc: áp dụng Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

Đối với đơn vị là công ty con không có công ty con cấp dưới trực thuộc thì tùy theo quy mô đơn vị để áp dụng:

Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số tổng thể của từng đơn vị (hoặc mức độ chuyển đổi số theo trụ cột của từng đơn vị) sẽ được gán điểm chuyển đổi số Mđv tương ứng cho đơn vị thành viên đó theo nguyên tắc:

 • Mức 0: Mđv = 0 điểm
 • Mức 1: Mđv = 1 điểm
 • Mức 2: Mđv = 2 điểm
 • Mức 3: Mđv = 3 điểm
 • Mức 4: Mđv = 4 điểm
 • Mức 5: Mđv = 5 điểm

Bước 2: Xác định trọng số của từng đơn vị (Wđv) theo tỷ lệ % nhân sự

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty (Đth)

Trong đó:

 • n: là số đơn vị thành viên trong tập đoàn/tổng công ty
 • Đth : là Điểm tổng hợp chuyển đổi số của tập đoàn/ tổng công ty
 • Mđv : Là Điểm Mức độ chuyển đổi số tổng thể của đơn vị thành viên
 • Wđv: Là trọng số của đơn vị thành viên theo Tỷ lệ % nhân sự của đơn vị trên tổng số nhân sự của tập đoàn/tổng công ty

Bước 4: Xác định mức độ chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty

 • Mức 0 (Chưa khởi động chuyển đổi số): Đth nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 điểm; hoặc trên 0,5 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức cao hơn.
 • Mức 1 (Khởi động): (i) Đth từ trên 0,5 đến dưới 1 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 1 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 1 điểm đến dưới 2 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 2:
 • Mức 2 (Bắt đầu): (i) Đth từ trên 1,5 đến dưới 2 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 2 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 2 điểm đến dưới 3 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 3;
 • Mức 3 (Hình thành): (i) Đth từ trên 2,5 đến dưới 3 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 3 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 3 điểm đến dưới 4 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 4;
 • Mức 4 (Nâng cao): (i) Đth từ trên 3,5 điểm dưới 4 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 4 hoặc cao hơn; hoặc (ii) Đth từ 4 điểm đến dưới 5 điểm nhưng chưa đạt yêu cầu để xếp mức 5:
 • Mức 5 (Dẫn dắt): (i) Đth từ trên 4,5 đến dưới 5 điểm và Mức độ chuyển đổi số của công ty mẹ đạt mức 5; hoặc (ii) Đth đạt 5 điểm;

Phương pháp đánh giá theo từng trụ cột

Việc xác định Mức độ chuyển đổi số theo từng trụ cột của tập đoàn/tổng công ty tương tự như đánh giá tổng thể theo các bước từ 1 đến 4 trên đây, trong đó:

 • Thay giá trị điểm mức độ chuyển đổi số tổng thể của đơn vị thành viên (Mđv) bằng giá trị điểm mức độ chuyển đổi số trụ cột tương ứng của đơn vị thành viên (Mtcđv).
 • Thay giá trị Điểm tổng hợp chuyển đổi số của tập đoàn/tổng công ty (Đth) bằng giá trị Điểm tổng hợp chuyển đổi số theo trụ cột của tập đoàn/tổng công ty (Đtcth).

Để đảm bảo tính toàn diện, khách quan, việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp sẽ bao gồm các hình thức: do doanh nghiệp tự đánh giá; do tổ chức hoặc chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá; do Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan chức năng được Bộ Thông tin và Truyền thông ủy quyền đánh giá.

Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu liên quan đến các tiêu chí đánh giá để các chuyên gia, tổ chức tư vấn hoặc đơn vị chức năng thực hiện đánh giá.

(Nguồn: Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)