Hợp đồng thương mại điện tử là gì? Đặc điểm và Tính pháp lý

Việc sử dụng hợp đồng thương mại trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, bởi sự ra đời và phát triển của thương mại điện tử đã cho phép các giao dịch thương mại ngày càng phát triển, mở rộng và tự do. Vì vậy, CoDX sẽ giới thiệu toàn diện về hợp đồng thương mại điện tử và các vấn đề liên quan trong bài viết này, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây!

Bạn đang đọc bài viết trên trang Tin chuyển đổi số của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

1. Hợp đồng thương mại điện tử là gì?

Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng thương mại được giao kết và thực hiện bằng phương thức điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử

Điều 33 “Luật Giao dịch điện tử” năm 2005 quy định: “Hợp đồng điện tử là hợp đồng được xác lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”.

Luật Thương mại 2005 cũng chỉ rõ: “Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa các chủ thể thương mại về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại.”

Luật mẫu của UNCITRAL về Thương mại điện tử và pháp luật của nhiều nước trên thế giới không định nghĩa về hợp đồng thương mại online mà thường chỉ quy định về việc ghi nhận giá trị pháp lý của hợp đồng được giao kết bằng phương tiện điện tử. 

Hợp đồng thương mại điện tử là gì
Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng thương mại được giao kết và thực hiện bằng phương thức điện tử

2. Đặc điểm của hợp đồng thương mại điện tử 

Hợp đồng thương mại điện tử là hợp đồng thương mại, vì vậy, hợp đồng này mang những đặc điểm cơ bản của hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, vì các hợp đồng thương mại online được thiết lập bằng điện tử nên chúng có các đặc điểm sau:

2.1. Chủ thể tham gia hợp đồng thương mại online 

Hợp đồng thương mại trực tuyến được giao kết giữa các bên là thương nhân hoặc ít nhất một trong các bên là thương nhân. Khách hàng có thể là thương nhân hoặc cá nhân hoặc tổ chức chấp nhận hợp đồng với thương nhân dựa trên thông tin được công bố trên trang web.

 • Theo đó, thương nhân có thể trực tiếp ký kết hợp đồng với khách hàng thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử hoặc website đấu giá trực tuyến. 
 • Trong hợp đồng thương mại điện tử được ký kết bằng phương thức điện tử, việc xác định chủ thể là rất quan trọng. Xác định đúng chủ thể sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ thể.
 • Luật thương mại điện tử yêu cầu các chủ thể cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các chủ thể hợp đồng phải thực hiện các trách nhiệm cụ thể về thông tin có trong hợp đồng. Các đơn vị này phải cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ, các điều khoản hợp đồng mua bán thể hiện trên website và chủ sở hữu website.

2.2. Hiệu lực của hợp đồng thương mại điện tử

Hợp đồng thương mại online sẽ được hình thành khi 2 bên chủ thể chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm ký kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo quy định tại Theo Điều 20 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử cũng quy định: “Trường hợp thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng không thông báo rõ thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, nếu trong thời hạn 12 (mười hai) giờ kể từ thời điểm yêu cầu giao kết hợp đồng mà khách hàng không nhận được trả lời về việc đề nghị giao kết hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng coi như chấm dứt.” 

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử quy định về chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ trực tuyến khác như sau:

 • Các trang web cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các trang web cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác phải cung cấp phương tiện trực tuyến để khách hàng có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng khi nhu cầu về dịch vụ đã hết.
 • Cho phép khách hàng lưu trữ và hiển thị thông báo chấm dứt hợp đồng trong hệ thống thông tin của mình sau khi gửi đi;
 • Có cơ chế phản hồi để khách hàng biết đã gửi thông báo chấm dứt hợp đồng.

Vì vậy, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và website cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác phải công khai đầy đủ, minh bạch thông tin về quy trình, thủ tục chấm dứt hợp đồng.

2.3. Quy trình giao kết hợp đồng thương mại online 

Một phần hoặc toàn bộ quy trình giao kết hợp đồng thương mại điện tử được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

Quy trình ký kết đối với hợp đồng thương mại online thông thường:

 • Bản gốc chứng từ điện tử trong giao dịch nếu đáp ứng một số điều kiện thì được coi là có hiệu lực pháp luật. Những điều kiện này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của thông tin trong các tài liệu điện tử kể từ thời điểm thông tin ban đầu được tạo ra ở dạng điện tử và để đảm bảo khả năng sử dụng và truy cập của nó.
 • Thông báo bằng chứng điện tử chỉ là thông báo mời giao kết hợp đồng, nếu thông báo không có người nhận cụ thể thì sẽ không được coi là chào hàng hợp đồng. Trừ khi bên thông báo nêu rõ trách nhiệm của mình trong thông báo nếu nhận được câu trả lời chấp nhận.
 • Chủ thể của hợp đồng thương mại trực tuyến khó có thể rút lại hoặc thay đổi đề nghị giao kết hợp đồng.

Quy trình ký kết hợp đồng thương mại điện tử sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến:

 • Chỉ những chứng từ điện tử do khách hàng tạo và gửi qua chức năng đặt hàng trực tuyến mới được coi là đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ qua chức năng đặt hàng trực tuyến đó.
 • Các trang web kinh doanh phải cho phép khách hàng thêm, sửa đổi, xác nhận và xem lại nội dung giao dịch trước khi gửi đề xuất giao dịch. Khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến của website thương mại, thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên thương nhân nhận được câu trả lời chấp nhận chào hàng.

2.4. Đối tượng của hợp đồng thương mại điện tử

Luật đề cao vai trò, trách nhiệm của chủ sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong việc kiểm soát hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh trên website của mình.

Chủ sở hữu website khuyến mại, đấu giá trực tuyến, sàn giao dịch điện tử phải có đầy đủ thông tin (loại hình, tính pháp lý) về hàng hóa (loại hình, tính pháp lý) của các đối tượng kinh doanh trên website của mình. Điều này tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ngăn chặn người bán hàng lợi dụng tình hình xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

2.5. Hình thức của hợp đồng thương mại trực tuyến

Các điều khoản của hợp đồng thương mại điện tử xuất hiện trên website thương mại điện tử và được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Khi một thông điệp dữ liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện pháp lý thì nó có giá trị pháp lý như một văn bản. 

Trường hợp pháp luật quy định thông tin phải được thể hiện dưới dạng văn bản, nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu có thể kiểm tra, tham khảo khi cần thiết thì thông điệp dữ liệu được coi là đáp ứng quy định này.

2.6. Nội dung có trong hợp đồng thương mại điện tử 

Pháp luật quy định nội dung hợp đồng website thương mại điện tử phải bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

 • Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm số lượng và chủng loại.
 • Tổng giá trị hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán mà khách hàng lựa chọn.
 • Phương thức và thời hạn giao hàng và cung cấp dịch vụ.

Hợp đồng thương mại online có giá trị như bản gốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Nội dung hợp đồng được đảm bảo nguyên vẹn dưới dạng thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh ngay từ lần khởi tạo đầu tiên.
 • Nội dung hợp đồng có thể được truy cập và sử dụng ở dạng đầy đủ khi cần thiết.
Đặc điểm của hợp đồng thương mại điện tử
Đặc điểm của hợp đồng thương mại trực tuyến

3. Giá trị pháp lý của hợp đồng thương mại điện tử 

Điều 34 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử như sau:

Điều 34. Công nhận giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Không thể phủ nhận hiệu lực pháp lý của hợp đồng điện tử chỉ vì nó xuất hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 14 của Luật Giao dịch điện tử 2005 còn quy định:

Điều 14. Thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ

(1) Không thể phủ nhận thông điệp dữ liệu là chứng cứ chỉ vì đó là thông điệp dữ liệu.

(2) Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của phương pháp tạo, lưu trữ hoặc truyền tải thông điệp dữ liệu; cách thức đảm bảo và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố liên quan khác. 

Có thể thấy, từ hai quy định trên của “Luật giao dịch điện tử” năm 2005, hợp đồng thương mại điện tử được pháp luật thừa nhận và có thể được sử dụng làm bằng chứng cho việc các bên không thực hiện hợp đồng hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng. Khi hợp đồng thương mại trực tuyến đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất: Nội dung của hợp đồng thương mại online được đảm bảo là hoàn chỉnh ngay từ lần đầu tiên được khởi tạo dưới dạng một thông điệp hoàn chỉnh (thông điệp không bị thay đổi ngoại trừ sự thay đổi về hình thức theo thời gian). lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu).
 • Thứ hai: Nội dung thông điệp dữ liệu trong hợp đồng thương mại online có thể được truy cập và sử dụng ở dạng hoàn chỉnh khi cần thiết (thông điệp dữ liệu được mở, đọc, xem thông qua một phương thức mã hóa hợp pháp đảm bảo độ tin cậy do hai bên thỏa thuận).
Giá trị pháp lý của hợp đồng thương mại điện tử
Giá trị pháp lý của hợp đồng thương mại online

4. Vai trò và lợi ích của hợp đồng thương mại online 

Đánh giá từ thực tiễn ký kết hợp đồng thương mại điện tử cho thấy, hình thức hợp đồng này có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp và tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Vai trò của việc thực hiện hợp đồng thương mại online được thể hiện qua các lợi ích sau:

 • Ký kết linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi

Thông thường, quá trình ký kết hợp đồng phải trải qua nhiều bước như đàm phán, quyết định ký kết, sửa đổi và lưu trữ tài liệu. Thông qua ứng dụng hợp đồng thương mại online, doanh nghiệp và khách hàng có thể trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, giao kết hợp đồng một cách nhanh chóng trên thiết bị điện tử nối mạng mà không cần gặp mặt trực tiếp.

 • Tiết kiệm tiền bạc và thời gian

Mọi bước trong quy trình ký kết hợp đồng thương mại điện tử đều được thực hiện trực tuyến. Các doanh nghiệp có thể giảm thiểu thời gian bằng cách loại bỏ nhu cầu in ấn, quản lý hoặc lưu trữ số lượng lớn hợp đồng, giao hợp đồng hoặc gặp mặt trực tiếp để ký kết.

Ngoài ra, việc lưu trữ, bảo quản hợp đồng thương mại trực tuyến, thông tin dữ liệu điện tử sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện và gọn nhẹ hơn so với việc lưu trữ văn bản giấy. Việc sử dụng các hợp đồng thương mại online sẽ đẩy nhanh quá trình số hóa một số sản phẩm và dịch vụ.

 • Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Khi quy trình ký kết hợp đồng được đơn giản hóa, giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian. Doanh nghiệp có thể tập trung các nguồn lực này cho các nhiệm vụ quan trọng hơn như: Tìm kiếm thêm đối tác, mở rộng thị trường, tổ chức kênh cung ứng linh hoạt…

lợi ích của hợp đồng thương mại online 
Vai trò và lợi ích của hợp đồng thương mại online 

5. Các tranh chấp và cách xử lý trong hợp đồng

 • Các tranh chấp thường gặp về hợp đồng thương mại điện tử

Trong bất kỳ hợp đồng thương mại nào trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ đều có yếu tố rủi ro. Nguy cơ rủi ro tăng lên khi các giao dịch và thỏa thuận được thực hiện qua Internet, không giới hạn ở biên giới và quốc gia. Vì vậy, các bên cần lường trước những tranh chấp thường gặp trong hợp đồng thương mại online để nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết.

– Thứ nhất, quy định về định dạng thông điệp dữ liệu còn thiếu thống nhất. Việc sử dụng từ ngữ không rõ ràng hoặc không được giải thích cụ thể sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các bên trong việc thực hiện hợp đồng. Xung đột lợi ích có thể dễ dàng phát sinh.

– Thứ hai, giá trị pháp lý, giá trị chứng cứ không đầy đủ hoặc vi phạm các quy định của pháp luật sẽ khiến hợp đồng thương mại trực tuyến không được pháp luật bảo vệ. Sẽ có những rủi ro pháp lý và bất lợi cho các bên liên quan.

 • Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại điện tử

– Cách 1: Cũng như các tranh chấp khác, khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng thương mại online, giải pháp đầu tiên là thương lượng. Đó là một cách giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, trong đó các bên bình tĩnh thảo luận trên cơ sở tự nguyện. Điều này sẽ đảm bảo tình hữu nghị giữa hai bên để tìm ra giải pháp.

– Cách 2: Do kết quả thương lượng không mang tính ràng buộc nên các bên có thể thuê bên thứ ba làm trung gian hòa giải và hỗ trợ tìm ra phương án giải quyết tốt nhất. Lúc này, kết quả hòa giải sẽ được tòa án công nhận và theo đề nghị của các bên đương sự sẽ được thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

– Cách 3: Trọng tài thương mại được tham gia khi không tìm được tiếng nói chung và một bên khởi kiện. Các bên có quyền tự mình quyết định trình tự, thủ tục, ngôn ngữ, luật áp dụng, địa điểm họp và các trọng tài viên của phiên họp, và kết quả của thủ tục trọng tài được quyết định theo nguyên tắc đa số. Nếu số phiếu không đạt đa số thì Chủ tịch Hội đồng trọng tài ra quyết định, có hiệu lực ngay sau khi ra quyết định.

– Cách 4: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại điện tử cuối cùng là khởi kiện ra tòa. Đây cũng là cách tiếp cận tốn nhiều thời gian và tiền bạc nhất để theo đuổi. Trong quá trình giải quyết tranh chấp thông qua xét xử nhiều cấp, bản án sơ thẩm có thể bị kháng cáo cho đến khi ra bản án phúc thẩm.

cách xử lý trong hợp đồng thương mại online
Các tranh chấp và cách xử lý trong hợp đồng

Thông qua bài viết về Hợp đồng thương mại điện tử, Công ty chuyển đổi số CoDX hi vọng đã cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích về đặc điểm cũng như giá trị pháp lý của hợp đồng. Để được tư vấn thêm về phần mềm ký số CoDX eSign vui lòng liên hệ ngay đến CoDX!

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty TNHH chuyển đổi số CoDX

 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Hotline: 1900282581
 • Email: [email protected]
 • Website: https://www.codx.vn
 • Trang tin tức doanh nghiệp: https://businesswiki.codx.vn