Chi Phí Khấu Hao Tài Sản Cố Định Là Gì? Cách Tính Khấu Hao TSCĐ

Hiện nay, khấu hao là một trong những yếu tố quan trọng được các doanh nghiệp quan tâm. Bởi việc chọn lựa cách thức và thời gian khấu hao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hao mòn của tài sản doanh nghiệp đó. Vậy làm thế nào để phân bổ một cách hợp lý? Nên áp dụng phương pháp nào để tính chi phí khấu hao tài sản cố định? Tất cả sẽ được CoDX giải đáp cụ thể ngay trong bài viết này.

Bạn đang đọc bài viết trên trang Kiến thức chuyển đổi số của CoDX – nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp toàn diện

1. Chi phí khấu hao tài sản cố định là gì?

Khấu hao (trong tiếng Anh: Depreciation) được hiểu đơn giản là việc tính toán, phân bổ giá trị tài sản một cách có hệ thống do có sự hao mòn tài sản sau khoảng thời gian sử dụng nó. Hao mòn tài sản cố định được đưa vào phí sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình tài sản đó được doanh nghiệp sử dụng.

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình

Hao mòn tài sản cố định hữu hình (trong tiếng Anh: Tangible Fixed Assets) là giá trị khấu hao mà công ty bắt buộc bỏ ra để trích khấu hao tương ứng cùng nguyên giá của tài sản cố định (TSCĐ) đó qua những kỳ tùy thuộc vào mức độ thời gian sử dụng hữu ích của nó. TSCĐ hữu hình theo đúng khái niệm của Chuẩn mực kế toán số 03 là các tài sản mang hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ với mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

 • Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình

Khấu hao tài sản cố định vô hình (trong tiếng Anh: Intangible Fixed Assets) cũng tương tự như TSCĐ hữu hình, khi công ty bắt đầu sở hữu TSCĐ vô hình chính là lúc phát sinh khoản chi phí khấu hao của TSCĐ vô hình đó. Chỉ khác với TSCĐ hữu hình thì TSCĐ vô hình không có hình thái vật chất nhưng có thể xác định được giá trị, do doanh nghiệp nắm giữ và dùng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hay cho những đối tượng khác thuê đáp ứng tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

2. Phương pháp tính chi phí khấu hao tài sản cố định

Theo nghiệp vụ Kế toán, hiện tại có 3 cách tính chi phí khấu hao tài sản cố định, tùy thuộc vào khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích hao mòn tài sản cố định, doanh nghiệp được phép lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ thích hợp cho từng loại TSCĐ của mình.

2.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

Hao mòn đường thẳng (khấu hao tuyến tính) là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định qua hàng năm vào chi phí kinh doanh của công ty trong suốt thời gian sử dụng.

Đường thẳng là cách tính đơn giản nhất và áp dụng được với hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Công thức tính khấu hao tuyến tính là:

 • Hàng tháng:

Mức trích khấu hao hàng tháng

=

Mức trích khấu hao hàng năm

:

12 tháng

 • Hàng năm:

Mức trích khấu hao hàng năm

=

Nguyên giá của TSCĐ

:

Thời gian trích khấu hao

Chi phí khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
Công thức tính chi phí khấu hao tài sản cố định đường thẳng

Lưu ý: Thời gian trích khấu hao TSCĐ phải dựa vào khung quy định (Mục IV).

Trong trường hợp bạn mua TSCĐ về dùng ngay trong tháng, hãy trích khấu hao theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao theo tháng P/S = (Mức trích khấu hao theo tháng X Số ngày sử dụng trong tháng) / Tổng số ngày của tháng P/S.

Trong đó:

Số ngày dùng trong tháng

=

Tổng số ngày của tháng P/S

Ngày bắt đầu dùng

+

1

2.2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với những công ty kinh doanh các lĩnh vực công nghệ bắt buộc phải có thay đổi, phát triển nhanh và có hoạt động hiệu quả. Mức trích chi phí khấu hao tài sản cố định theo phương pháp này phải thỏa các điều kiện sau đây:

 • Là tài sản cố định mới, chưa từng qua sử dụng.
 • Là các loại máy móc, thiết bị và dụng cụ làm việc đo lường hoặc thí nghiệm.

Công thức tính khấu hao hàng năm theo số dư giảm dần có điều chỉnh như sau:

Mức trích khấu hao hàng năm

=

Giá trị còn lại của tài sản cố định

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%)

Tính chi phí khấu hao tài sản cố định
Cách tính chi phí khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Trong đó:

 • Tỷ lệ khấu hao nhanh:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%)

=

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

 • Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng:

Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng (%)

=

1

X

100

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích chi phí khấu hao tài sản cố định quy định theo bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

Hệ số điều chỉnh (lần)

Đến 4 năm (t  ≤ 4 năm)

1,5

Trên 4 năm đến 6 năm (4 năm < t  ≤ 6 năm)

2

Trên 6 năm (t > 6 năm)

2,5

2.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Đây là phương pháp tính giá trị hao mòn của TSCĐ theo thời gian. Khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm phần lớn thường trích khấu hao nhiều hơn trong những năm tài sản được sử dụng nhiều.

Điều kiện để áp dụng cách này là TSCĐ tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất sản phẩm như máy móc và thiết bị. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm mà TSCĐ sản xuất ra. Cuối cùng, công suất sử dụng thực tế bình quân tài chính không được thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Xác định chi phí khấu hao tài sản cố định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng tháng/năm

=

Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng/năm

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%)

tính chi phí khấu hao tài sản cố định
Phương pháp tính khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm

=

Nguyên giá của TSCĐ

:

Số lượng theo công suất thiết kế

Lưu ý: Trong trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của TSCĐ thay đổi, các công ty phải xác định lại chi phí trích khấu hao của TSCĐ.

3. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC năm 2013, khoản 4 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC năm 2016Điều 1 Quyết định 1173/QĐ-BTC năm 2013 quy định về nguyên tắc trích chi phí khấu hao tài sản cố định như sau:

Mọi TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều bắt buộc phải trích khấu hao, ngoại trừ các TSCĐ:

 • TSCĐ đã được khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
 • TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (ngoại trừ TSCĐ thuê tài chính).
 • TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
 • TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (ngoại trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
 • TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
 • TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.
 • Các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng.

Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Điều kiện để chi phí khấu hao TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí khấu hao TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN được căn cứ vào Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Điều kiện để chi phí khấu hao tài sản cố định được trừ khi tính thuế TNDN gồm:

 • TSCĐ phải được sử dụng vào sản xuất kinh doanh.
 • TSCĐ phải có hóa đơn và chứng từ hợp pháp.
 • Phải minh chứng được TSCĐ đó thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (ngoại trừ TSCĐ thuê tài chính).
 • Các TSCĐ này phải được quản lý, theo dõi và hạch toán trong sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
Điều kiện để chi phí khấu hao TSCĐ được trừ
Các điều kiện giảm chi phí khấu hao TSCĐ khi tính thuế TNDN

Trên đây, Công ty dịch vụ chuyển đổi số CoDX đã giải đáp giúp bạn tất cả những thắc mắc về chi phí khấu hao tài sản cố định cũng như các phương pháp tính khấu hao hiệu quả. Vì vậy, nếu còn thắc mắc thì đừng quên truy cập website thường xuyên để cập nhật tin tức về tài chính – kế toán một cách nhanh nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty TNHH Hợp Tác Chuyển đổi số CoDX

 • Hotline: 1900 25 25 81 – Số điện thoại: 0968 61 23 50
 • Email: [email protected] | Website: https://www.codx.vn
 • Trang Tin tức – Kiến thức Quản trị: https://businesswiki.codx.vn
 • Địa chỉ văn phòng: Toà nhà QTSC R&D Labs 1, Lô 45 đường số 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh