Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Cho Người Lao Động

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà với mức 500.000 đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng.

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG

Ngày 28/03/2022 vừa qua, phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Cụ thể hỗ trợ chia làm 2 mức cho 2 nhóm đối tượng, như sau:

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng (người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

(Nguồn: Công Đoàn Hà Tĩnh)

Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng (người lao động quay trở lại thị trường lao động)

(Nguồn: Công Đoàn Hà Tĩnh)

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Bao gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thời gian từ lúc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày.
Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

  • Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động.
  • Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 2 ngày).
  • Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện là 2 ngày, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 2 ngày).
  • Người sử dụng lao động chi trả cho người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Tải Quyết định số 08/2022/QĐ-TTG và mẫu giấy Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại đây.